Ostatnia aktualizacja
29.06.2015 10:26

Osób online: 1
stat4u

Regulamin Rady Pedagogicznej

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ PRZEDSZKOLA NR 3 W WOLSZTYNIENa podstawie art. 40 ustawy z dnia 7 września 1991 r."O systemie oświaty" / ze zmianami/ oraz statutu przedszkola nr 3 w Wolsztynie uchwala się, co następuje:§ 1.

1. Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem przedszkola realizującym statutowe zadania dotyczące wychowania, opieki i kształcenia.2. Zadaniem Rady Pedagogicznej jest uchwalanie, opiniowanie i wnioskowanie w sprawach związanych z działalnością dydaktyczną, wychowawczą, opiekuńczą i organizacją przedszkola.§ 2.

1. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest dyrektor przedszkola.2.W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w przedszkolu jako jej członkowie§ 3.

1. W zebraniach Rady Pedagogicznej lub w określonych punktach programu tych zebrań mogą uczestniczyć z głosem doradczym zaproszeni przez przewodniczącego za zgodą lub na wniosek Rady:

a) pracownicy poradni psychologiczno - pedagogicznej współpracującej z

przedszkolem,

b) pracownik służby zdrowia,

c) przedstawiciele organizacji związkowych, społecznych

d) przedstawiciele Rady Rodziców,

e) pracownicy administracji i obsługi przedszkola.

f) przedstawiciele organu prowadzącego i sprawującego nadzór pedagogiczny,

g) inne osoby stosownie do potrzeb Rady Pedagogicznej

§ 4.

1. Zebrania mogą być organizowane z inicjatywy:

a) przewodniczącego,

b) organu prowadzącego przedszkole,

c) co najmniej 1/3 członków Rady Pedagogicznej.

d) zgodnie z terminarzem i bieżącymi potrzebami przedszkola2. Zebrania Rady Pedagogicznej organizuje się po zajęciach przedszkolnych.

§ 5.

1. Rada Pedagogiczna wykonuje swoje zadania zgodnie z zatwierdzonymi programami, planami, regulaminami i terminarzem.

§ 6.

1. Przewodniczący przygotowuje i prowadzi zebrania Rady Pedagogicznej oraz jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania.2. Dyrektor przedszkola przedstawia Radzie Pedagogicznej przynajmniej 2 razy w roku szkolnym ogólne wnioski wynikające ze sprawowania nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności przedszkola.

§ 7.

1. Rada Pedagogiczna posiada kompetencje:

a) stanowiące,

b) opiniodawczo - doradcze,

c) wnioskujące.2. Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy:

a) przygotowanie, zatwierdzenie statutu przedszkola i jego zmian,

b) zatwierdzanie i opracowywanie planów rozwoju przedszkola,

c) podejmowanie uchwał w sprawach innowacji i eksperymentów pedagogicznych w przedszkolu, po zaopiniowaniu ich projektów przez Radę Rodziców,

d) ustalenie organizacji pracy przedszkola,

e) organizacji wewnętrznego doskonalenia zawodowego nauczycieli,

f) podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy wychowanków,

g) uchwalenie programu wychowawczego, po zasięgnięciu opinii Rady

Rodziców.3. Rada Pedagogiczna posiada kompetencje opiniodawczo-doradcze w zakresie:

a) organizacji pracy przedszkola w tym tygodniowy rozkład zajęć

obowiązkowych i dodatkowych,

b) przedszkolnego zestawu programów wychowawczo - dydaktycznego

c) wniosków dyrektora o przyznanie nagród,

d) propozycji dyrektora przedszkola dotyczące przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego.4. Rada Pedagogiczna może występować z wnioskiem w sprawach

a) doskonalenia organizacji pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej.

b) oceny pracy nauczyciela

c) odwołania nauczyciela ze stanowiska dyrektora lub innego stanowiska kierowniczego w przedszkolu.

§ 8.

1. Uchwały Rady Pedagogicznej są podejmowane większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków.2. Uchwały Rady Pedagogicznej obowiązują wszystkich pracowników przedszkola.3. Dyrektor wstrzymuje wykonanie uchwał Rady Pedagogicznej, jeżeli stwierdzi, że są one nie zgodne z przepisami prawa.

§ 9.

1. Do obowiązków członków Rady Pedagogicznej należy:

a) czynne uczestniczenie we wszystkich zebraniach i pracach Rady Pedagogicznej

b) współtworzenie atmosfery życzliwości i zgodnego współdziałania wszystkich członków.

c) realizowanie uchwał Rady Pedagogicznej.

d) przestrzeganie postanowień prawa oświatowego oraz wewnętrznych zarządzeń i regulaminów.

e) składanie przed Radą Pedagogiczną sprawozdań z realizacji przydzielonych zadań.

f) nie ujawnianie poruszanych na posiedzeniu Rady spraw.§ 10.

1. Członkowie Rady Pedagogicznej mają prawo do:

a) wniesienia punktu do porządku obrad Rady.

b) zgłaszania wniosków uzasadnionych podnoszeniem jakości pracy przedszkola.

c) pełnej informacji z zakresu zarządzania i gospodarki finansowej przedszkola.§ 11.

1. Podstawowym dokumentem działania Rady Pedagogicznej jest księga protokołów.

2. Księga jest opieczętowana i podpisana przez dyrektora oraz zaopatrzona klauzulą o ilości ponumerowanych stron oraz jaki okres pracy Rady Pedagogicznej obejmuje.

2. Zebrania Rady są protokołowane i w terminie 10 dni od daty posiedzenia wpisywane w księgę protokołów.

3. Protokół z zebrania podpisuje przewodniczący zebrania, protokolant oraz członkowie Rady.

4. Członkowie Rady zobowiązani są w terminie 14 dni od sporządzenia protokołu zapoznać się z jego treścią i zgłosić ewentualne poprawki przewodniczącemu.

5. Rada Pedagogiczna na następnym zebraniu decyduje o wprowadzeniu zgłoszonych poprawek do protokołu.

6.Księga protokołów może być udostępniona na terenie przedszkola do wglądu wszystkim członkom Rady, wyznaczonym przedstawicielom organu prowadzącego i sprawującego nadzór pedagogiczny.§ 12.

1. Zmiany w regulaminie mogą być wprowadzone w formie aneksu lub jednolitego tekstu.2. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia


Wydrukuj tekst...
Przedszkole 3 WolsztynPrzedszkole 3 WolsztynPrzedszkole 3 WolsztynPrzedszkole 3 WolsztynPrzedszkole 3 WolsztynPrzedszkole 3 WolsztynPrzedszkole 3 Wolsztyn

Kliknij aby powiększyć


www.p3wolsztyn.pl 2012 - 2015. "Zezwala się na wykorzystywanie materiałów zamieszczonych w witrynie w innych publikatorach, pod warunkiem podania źródła ich pochodzenia"